Lifedrops

Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

 I. Sąvokos

1.       Duomenų valdytojas ir svetainės www.lifedrops.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra Lifedrops UAB, įmonės kodas – 305707235, adresas- Kalvarijų g. 103-32, Vilnius.
Respublika, elektroninio pašto adresas – info@lifedrops.lt
2.       Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto
parduotuvėje www.lifedrops.lt 
3.       Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
4.       Lifedrops.lt – internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.lifedrops.lt 
5.       Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis
kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio,
kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
6.       Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje lifedrops.lt. Atskirai Taisyklėse
vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.
7.       Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises,
įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių
grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.
8.       Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens
duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis lifedrops.lt. 


 II. Bendrosios nuostatos

9.       Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei
pažymėjus varnelę prie teiginio “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”), yra
šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos,
Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė
bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
10.    Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į
teisės aktų nustatytus reikalavimus.
11.    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes lifedrops.lt internetinėje
parduotuvėje.

12.    Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui.
Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs,
jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. 
13.    Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su
konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta
tvarka.
14.    Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu
paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui
atsako pats Pirkėjas.


 III. Privatumo politika

15.    Lifedrops UAB vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais,
nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
16.    Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.


IV. Prekės

17.    Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad
Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali
garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės
gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
18.    Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje
parduotuvėje.
19.    Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu
užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis
priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
20.    Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą
(-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą “Užsakyti” ir kai Pardavėjas susisiekęs
su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie
užsakymo patvirtinimą. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis.
Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš Pirkėjo
pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už Prekes.
21.    Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir
saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.


V. Pirkėjo teisės

22.    Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus,
neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@lifedrops.lt . Tokiu atveju
Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  
23.    Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu
Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko
originalioje pakuotėje.

24.    Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę internetinėje parduotuvėje, turi teisę reikalauti Pardavėjo
kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai
nutraukta pirkimo-pardavimo sutartis.
25.    Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių kokybės reikalavimų neatitiktį prekės
pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo.


 VI. Pirkėjo įsipareigojimai

26.    Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
27.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos
informuoti Pardavėją.
28.    Pirkėjas, naudodamasis lifedrops.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų
sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 


VII. Pardavėjo teisės

29.    Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą,
kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių
krepšelį.
30.    Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo
įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę
naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
31.    Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės
parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų
užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
32.    Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs
apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes.
33.    Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie
šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę
bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau
pradėtas vykdyti akcijas. 


VIII. Pardavėjo įsipareigojimai

34.    Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti
Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://lifedrops.lt/ teikiamomis paslaugomis.

35.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y.
Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
36.    Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis
sąlygomis.
37.    Pardavėjas įsipareigoja perduoti Prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos Prekės.
38.    Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja
pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti
analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus
pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas –
anuliuoti užsakymą.
39.    Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų
nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
40.    Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo
dienos. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo per 30 dienų,
įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie prekių pristatymo vėlavimą.

 IX.  Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

41.    Klientas apsilankęs lifedrops.lt internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo
pasirinkimo pagrindu suformuojamas Prekių krepšelis.
42.    Suformavus Prekių krepšelį, Pirkėjas (jei jis dar nėra atlikęs registracijos ir prisijungęs prie sistemos)
turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus
pristatomos Prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes.
Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Prekių pardavimo ir
pristatymo tikslais, nepažeidžiant  teisės aktų numatytų reikalavimų Asmens duomenų apsaugai.
43.    Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų. Kartu gali būti pasirenkamas Prekių
pristatymo būdas ir kaina.
44.    Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Pardavėjo pateikti duomenys, prieš kuriuos
patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus.
Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš
prekių pasirinkimą Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamassavo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su
Taisyklėmis.
45.    Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
46.    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
47.    Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:

48.    Naudojantis elektronine bankininkyste;
49.    Naudojantis mokejimai.lt sistema.
50.    Pirkėjas, atsiskaitydamas bankiniu pavedimu, įsipareigoja už Prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam
sumokėjus bus formuojamas užsakymas.
51.    PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė
Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų
patvirtinti būtini pateikti duomenys. 


 XI. Prekių pristatymas

52.    Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo
teikiama Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte.

XII.            Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:

53.    Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių
pristatymo vietą.
54.    Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės
pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti
Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
55.    Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
56.    Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.
57.    Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas
nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi
galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.
58.    Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per x darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo
patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus Prekių, Pardavėjas
pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą.
59.    Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.
60.    Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie
terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o
Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Visais atvejais Pardavėjas įsipareigoja Prekes
pristatyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Esant išimtiniais atvejais Prekių
pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju
Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.

61.    Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų
nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju.
62.    Tais atvejais, kai vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas
išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo
nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko
Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai
perduodami vežėjui.
63.    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą,
jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo
priklausančių aplinkybių.
64.    Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti
siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius
siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių
pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos
neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos
siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar
Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo
dokumente. 


XIV. Prekių grąžinimas ir keitimas

65.    www.lifedrops.lt  įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m.
liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
65.1 Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:
65.2 vaistinių preparatų;
65.3. kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
65.4. kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;
66.    Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.
paštu) ir nurodyti grąžinimo priežastį bei pridėti Prekės pažeidimo nuotraukas.
67.    Perkant parduotuvėje lifedrops.lt, kiekvienam Pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės Prekei
suteikiama 30 dienų grąžinimo garantija nuo Prekės gavimo dienos, jeigu prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė
yra nepažeista, prieš tai raštu informavus Pardavėją.
68.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos
grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, arba Prekės negali būti grąžintos kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinamų Prekių kokybė,
pakuotė ir atitikimas saugumo ir higienos reikalavimams nepasikeistų.

69.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šiose Taisyklėse
numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės,
nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.
70.    Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
71.    Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas
perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė
instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo
taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių
perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė
Prekes, veiksmų.
72.    Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko
sąskaitą.

XV. Atsakomybė

73.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia
tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš
Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
74.    Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
75.    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.
Jei lifedrops.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės
parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
76.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
77.    Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų
tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių
neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 


XVI. Apsikeitimas informacija

78.    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto
adresu.
79.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis
susisiekimo priemonėmis.
80.    Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

 
XVII. Baigiamosios nuostatos

81.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
82.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
83.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
84.    Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių
Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
85.    Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir lifedrops.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo
rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.lifedrops.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis
asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402
Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto
svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams
apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.